آتلیه عروس، داماد و کودک شمایل

موقغیت: ورامین

کارفرما: آقای مهدی تاجیک