رستوران بختیاری

موقعیت: ورامین

کارفرما: تشریفات بختیاری