مسکونی ستارخان

فینالیست جایزه معمار سال 92 و چاپ در مجله معماری و ساختمان