• تماس : 09120316397
  • ایمیل: info@abanoffice.com
  • ساعت کاری: 09:00-17:00

نقشه برداری

نقشه برداری

این شرکت در راستای خدمات ساختمانی خود آماده ارائه خدمات مربوط به امور نقشه برداری

این خدمات شامل:

  • نقشه برداری ثبتی برای تفکیک اراضی و تعیین حد و حدود زمین
  • کنترل کارهای اجرایی، نحوه اجرا و پیاده کردن ستون های فلزی و بتنی
  • نقشه برداری شهری و روستایی برای تهیه طرح های جامع، تفصیلی و هادی
  • تهیه نقشه های وضع موجود ساختمان جهت پایانکار
  • انجام امور مربوط به توپوگرافی
  • تهیه نقشه ابنیه و آثار تاریخی
نقشه برداری 2
نقشه برداری
نقشه برداری 1