26
جولای

دستورالعمل طراحی و ساماندهی نماهای شهری

کنترل نما

 

نقشه ها ، مدارک و اسناد تصویری لازم برای کنترل نمای واحد ساختمانی

با هدف آشنایی کارشناسان فنی کنترل کننده نما در شهرداری های مناطق این نیاز وجود دارد که اطلاعات و مستندات لازم برای کنترل نمای ساختمانها در اختیار آنها قرار گیرد. تحویل نقشه حجمی ابنیه و مشخصات کیفیت مصالح بکارگرفته شده در طراحی ابنیه جدید و ابنیه مجاور ( همسایگی ) برای اخذ پروانه ساختمانی از سوی متقاضیان الزامی است . در این نقشه ها ایجاد هماهنگی میان احجام از نظر فرم ، جنس و رنگ مصالح در واحد های همسایگی الزامی است

 

 

بر این اساس مدارک زیر مورد نیاز می باشد :

 

1-نقشه های نماهای اصلی در مقیاس 1/50 و نماهای فرعی در مقیاس 1/100 به انضمام جدول نازک کاری با قید مصالح و مواد و رنگ های مصرفی در هر بخش از نما .

2- نقشه موقعیت استقرار ساختمان در محدوده زمین ( سایت پلان ) به انضمام پلان بام ( به عنوان نمای پنجم )

3- ارائه نقشه ها و تصاویر سه بعدی از حجم کلی ساختمان که مبین وضعیت استقرار بازشوها ، ورودی ، بالکن ها و سایر احجام شاخص بنا ، مصالح و بافت کلی نما و رنگ ساختمان در آینده در جوار پلاک های ساخته شده پیرامونی می باشد ( شامل برش عمودی و افقی از نحوه تعبیه بازشوها در دیوار).

4- ارائه نقشه جزییات اجرایی پیش بینی شده برای نما در مقیاس 1/50 شامل کلیه عناصر موجود در نما نظیر : فضای ورودی ، خط آسمان ، بازشوها ، بلکن ها ، احجام عقب نشسته و یا برجسته ، نرده و جان پناه ، سایبان و … همراه با اندازه گذاری کامل ، به انضمام جزییات اتصالات نما به اسکلت ساختمان در مقیاس 1/20 شامل نقشه سازه نگهدارنده نما

5- ارایه شیوه نورپردازی نما و تصاویری از نورپردازی شب ساختمان ( بنا به ضرورت ) .

6- تکمیل و تایید چک لیست طراحی توسط مهندس معمار.

نکات مهم و قابل نوجه برای مالکان :

-مالکان می بایست حداقل تصویر نمای دو پلاک مجاور از هر طرف را به هنگام اخذ نقشه نمای ساختمان ارئه نمایند.

– ضروری است هرگونه تغییر در اجرای نقشه های مصوب شده در زمان اجرا توسط مهندسان ناظر و ماموران بازدید نواحی به اداره شهرسازی ناحیه و منطقه مربوطه گزارش شود تا دستورات لازمه از طرف ادارات نامبرده در راستای تکمیل عملیات ساختمان سازی ، صادر گردد.

– صدور پایانکار و گواهی عدم خلاف برای ابنیه جدیدالاحداث منوط به اجرای نقشه های ارانه شده جهت اخذ پروانه شهرسازی است. مهندسان ناظر مسئول اجرای دقیق نقشه های مصوب نما و حجم خواهند بود .

– صدور گواهی پایان ساختمان منوط به ممنوعیت تجهیزات الکتریکی و مکانیکی و لوله های تاسیساتی در نمای ساختمان و بالکن های بدون پوشش می باشد.

– مالکان قیل از صدور گواهی پایان ساختمان می بایست نماسازی جانبی را انجام دهند.

راهنمای بررسی نقشه ها و مدارک نمای ساختمانها جهت صدور پروانه ساختمانی

چک لیست طراحی و کنترل نما

 

راهنمای بررسسی نقشه ها و مدارک نمای

ساختمانها جهت صدور پروانه ساختمانی

چک لیست طراحی و کنترل نما