مسابقه دروزاره ورودی  شهر زاهدان

کارفرما: شهرداری زاهدان

منتخب مسابقه و تقدیر شده