مسکونی چنگیزی

کارفرما:آقای بختیاری

موقعیت:ورامین