مسکونی بهارستان

موقعیت: تهران- خیابان پاسداران- خیابان بهارستان نهم

کارفرما: آقای شریعت پناهی