ورودی شهر زاهدان

star_rate

طراحی ورودی شهر زاهدان در مسابقه معمار سال 93

star_rate

توضیحات پروژه:

از دیرباز نخستین تصویری که از شهر در ذهن مسافرین نقش می بندد، ورودی آن است.

این مکان همواره دارای حال و هوایی خاص و بار معنایی ویژه است که با استناد به عوامل فیزیکی و ذهنی، آداب ورود به آن شهر را یاد آور می شود.

طراحی ورودی شهر زاهدان برای شرکت در مسابقه ی معمار سال 93

با تمهید ورودی برای این شهر، سعی مان بر این بوده که باعث تقویت حس هویت برای ساکنانش شویم و این فضا،  به عنوان نشانه در ذهن ساکنین  و زنده تر نمایان گردد.

اولین توقع در طراحی ورودی برایمان این بوده است که در این مکان حریم ها و مکان های بیرون و درون به آرامی و ظرافت به هم تبدیل شوند. از طرف دیگر حوزه های دو طرف ورودی در دل هم نفوذ پیدا کنند.

برای تبدیل حریم ها و مکان های بیرون و درون در این طرح سعی بر آن بوده که با ایجاد تراز های ارتفاعی متفاوت در مخروط دید مسافرین جاده و جانمایی فضاهای سبز، آبنما، حرکت فرم ها و نورپردازی در اطراف سردر ورودی حس تبدیل پذیری و نفوذپذیری القاء شود.

فهرست
آیا سوالی دارید؟